Обучение

Графикът за курсовете във Фитнес Академия България през 2018 г. можете да свалите оттук.

Графикът за курсовете във Фитнес Академия България през 2019 г. можете да свалите оттук.


КУРСОВЕ ЗА ФИТНЕС ИНСТРУКТОР И ИНСТРУКТОР ГРУПОВИ ЗАНИМАНИЯ

Учебна програма за Фитнес инструктор може да свалите тук, а за Инструктор гупови занимания - тук

През времето, определено за теоретична подготовка, за курсовете Фитнес инструктор и Инструктор групови занимания е предвидено провеждането на предварителна самостоятелна подготовка от курсистите, която да улесни в усвояването на теоретичния материал. Тя може да се проведе в залите на Атлетик Фитнес или извън тях, според тяхното желание.


За удобвство на курсистите Академията осигурява безплатен, свободен достъп до всички фитнес клубове на Атлетик Фитнес за периода на обучението. 


Проведената самостоятелна подготовка се удостоверява от курсиста, като се представи попълнен един от долните формуляри при започването на практическите занимания с преподавател. 


КУРС ЗА ПЕРСОНАЛЕН ТРЕНЬОР

Учебна програма за Персонален треньор можете да свалите тук

Задължително условия за записване на курса за Персонален треньор е курсистът да има изкаран курс за Фитнес инструктор или Инструктор групови занимания с ниво ІІІ по Европейската квалификационна рамка на фитнес професиите.

Ако няма завършено такова ниво, курсистът може да положи изпит за удостоверяване на знанията за ниво ІІІ. При успешно полагане на този изпит, курсистът може да се запише за курс за Персонален треньор.

 

ОБУЧЕНИЕ

Теоретичното обучение се провежда онлайн, което улеснява обучаващите се, тъй като не е необходимо присъствие на място.

Практическото обучение се провежда в групи от максимум 12 души за по-ефективно обучение. То се ръководи от квалифицирани преподаватели с дългогодишна практика във фитнес индустрията в България в отделните специалности. Практическото обучение се извършва на място, в учебната база на Фитнес академия България в гр. София.

По време на обучението, курсистите следва да проведат самостоятелна подготовка:

- за курса Фитнес инструктор тя се изразява в провеждането на 30 часа във фитнес център. Подготовката се удостоверява чрез представяне на попълнен документ, който може да се свали по-горе. Курсистите, които имат възможност да изкарат задължителната си подготовка в София, могат да го направят във фитнесите на Атлетик Фитнес, без да има нужда да заплащат допълнително за това. Курсистите, които нямат тази възможност, могат да направят подготовката си в удобен за тях фитнес център, която може да се удостовери с предсатвяне на попълнен документ, който може да се свали тук.

- за курса Инструктор групови занимания задължителната подготовка се изразява в провеждането на 50 часа групови занимания, като те трябва да включват нискоинтензивни, средноинтензивни и високоинтензивни класове. Подготовката се удостоверява чрез представяне на попълнен документ, който може да се свали тук. Курсистите, които имат възможност да изкарат задължителната си подготовка в София, могат да го направят във фитнесите на Атлетик Фитнес, без да има нужда да заплащат допълнително за това. Курсистите, които нямат тази възможност, могат да направят подготовката си в удобен за тях фитнес център. В този случай е необходимо представянето на попълнен документ, който може са се свали по-горе.

- за курса Персонален треньор задължителната подготовка се изразява в полагането на 40 часа труд като персонален треньор във фитнес, като през това време той следва да проведе 20 персонални тренировки на клиенти на фитнеса.

Курсът завършва с полагането на изпит по теория и изпит по практика.

Преминалите успешно изпитите на курсовете получават удостоверения, валидни в България, и сертификати, валидни в ЕС, както 1-годишно членство в Европейския регистър за фитнес професионалисти EREPS.


ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ

След края на теоретичната подготовка, курсистите полагат теоретичен тест върху учебния материал. Този изпит се провежда онлайн – по интернет и всеки кандидат сам осигурява достъпа си до компютър и интернет връзка.

Фитнес Академия България не носи отговорност за неуспешно провеждане на изпит поради слаба интернет връзка или технически неизправности от друго естество на компютъра, от който кандидатът провежда изпита, освен ако причината за неизправността не произлиза от системата на Фитнес Академия България.

Оттук, ръководството на Академията отговаря за повторно провеждане на изпит на кандидат, само ако причините за неуспешно провеждане са по вина на Фитнес Академия България.


ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ

След края на практическата подготовка курсистите трябва да положат изпит по практика.

 
Неиздържалите теоретичния и/или практическия изпит имат право да се явят повторно най-рано след 2 (две) седмици, според изпитните дати насрочени от Фитнес Академия България.

Всяко повторно и следващо явяване на изпит се заплаща и е в размер на 20 лв., която сума трябва да бъде заплатена предварително, преди явяването на кандидата на изпита. За курса за Персонален треньор, таксата за последващ изпит е 50 лв.


ОТЛАГАНЕ НА ЗАВЪРШВАНЕТО НА ЗАПИСАН КУРС

Всеки курсист има правото да отложи по лични причини завършването на курса най-много с два месеца от очакваната дата на приключва на неговия курс, като така може да завърши със следващия курс от графика. 

След изтичането на този период, ако курсистът не е положил практическото обучение и задължителните изпити по теория и практика, той губи административно правото да завърши, като направените от него вноски не се изплащат обратно. 

Ако курсист, загубил правото си да завърши административно своя курс, желае да запише същия курс отново, може да гонаправи в следващ период, като трябав да заплати пълната цена му цена. 
 


Образец на издаваните удостоверение и европейски сертификати