Общи условия

1. Дефиниции
При прилагане на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази се употребяват в следния смисъл:
• Фитнес академия България – ЦПО към „Атлетик Фитнес“ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Янко Сакъзов” № 78, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121616204; регистрация по ЗДДС: BG121616204; идентификационен номер в Електронния регистър на Администратори на лични данни към КЗЛД: 129733;
• ФитнесЛайсънс.бг – електронен магазин, собственост на Фитнес академия България, достъпен на адрес в интернет http://fitnesslicense.bg/, посредством който курсистите имат възможност да се записват и извършват покупко-продажба на предлаганите от електронния магазин услуги;
• Трейнинг.ФитнесЛайсънс.бг – онлайн обучителна платформа, собственост на Фитнес академия България, достъпен на адрес в интернет http://training.fitnesslicense.bg/, посредством който курсистите имат възможност да се обучават върху теоретичните материали на Фитнес академия България;
• курсистски профил – създаден със завършването на записването за услугите на Фитнес академия България;
• курсист – всяко лице, което е извършило записване за услуга за Фитнес академия България по реда на настоящите Общи условия;
• записване – всяка отделна изпратена до Фитнес академия България заявка от курсист за закупуване на услуги от електронния магазин;
• услуги – образователни услуги (професионална квалификация), предлагани от Фитнес академия България – курсове за фитнес професионалисти.
• карта за достъп – персонална RFID карта, съдържаща валиден абонамент за ползване на услугите на Атлетик Фитнес, предоставена за ползване на съответния курсист за времето на обучение.

2. Регистрация, приложимост
2.1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Фитнес академия България и всеки регистриран курсист на електронния магазин и онлайн обучителната платформа и са достъпни на интернет страница Общи условия.
2.2. За да може да използва електронния магазин и да бъде регистриран на онлайн обучителната платформа, съответният курсист трябва да извърши успешна поръчка и попълни и изпрати електронната форма за регистрация (Заявление за обучение) до Фитнес академия България.
2.3. С отбелязването на съответната отметка при завършване на поръчката, всеки нов курсист декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва при всяко използване на електронния магазин и онлайн обучителната платформа за периода на активност на своя курсистски профил. В допълнение към клаузите на този документ курсистът е обвързан и от Политиката на поверителност.
2.4. В случай че курсистът е непълнолетен, с отбелязването на съответната отметка за приемане на настоящите Общи условия и завършването на регистрацията, той декларира съгласието на своите родители или попечители за приемане на настоящите Общи условия и извършване на регистрация. В случай че курсистът е малолетен, изявлението за приемане на настоящите Общи условия и за извършване на регистрация се извършва от родител или настойник.
2.5. Приемането на Общите условия чрез отбелязването на съответната отметка и изпращането на регистрационната форма чрез натискането на съответния бутон, а също и потвърждаването на всяка отделна поръчка, представляват електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и водят до сключване на договор(и), наричани по-долу също и „споразумения“, между Фитнес академия България и съответния курсист.
2.6. При регистрация и при последващо актуализиране, курсистът, съответно неговият родител или настойник, декларира, че предоставените данни за самоличност са точни, верни и пълни.
2.7. Посоченият в електронната форма за регистрация, съответно евентуално актуализираният впоследствие, електронен адрес ще бъде използван от Фитнес академия България за връзка с курсиста, като отправените до него съобщения ще се считат за получени с постъпването им на електронната поща на курсиста без нужда от изрично потвърждение за това.

3. Права и задължения на курсиста
3.1. Курсистът е длъжен да използва ФитнесЛайсънс.бг и Трейнинг.ФитнесЛайсънс.бг и предлаганите от електронния магазин и онлайн обучителната платформа услуги добросъвестно, по предназначение, за лични и некомерсиални цели.
3.2. Курсистът е длъжен да не извършва действия, които могат да доведат до нарушаване сигурността на електронния магазин и онлайн обучителната платформа и/или възпрепятстване на достъпа на трети лица до тях.
3.3. Курсистът няма право да предоставя достъп до курсистския си профил на трети лица. Курсистът е длъжен да пази потребителското име и паролата за достъп до своя курсистски профил. В случай че трето лице получи достъп до тях, курсистът е длъжен незабавно да уведоми за това Фитнес академия България. При неизпълнение на това задължение Фитнес академия България няма да носи отговорност за евентуално претърпени от курсиста вреди. Фитнес академия България приема всяко идентифициране с потребителското име и паролата на съответния курсист като достъп, осъществен от самия курсист.
3.4. Курсистът има право и е длъжен да се явява на предвиденото практическо обучение за съответния курс, за който се е записал, според годишния График на курсовете.
3.5. В случай, че курсистът не се яви на предвиденото практическо обучение за съответния курс, за който се е записал, според годишния График на курсовете, то той има право да го направи на предвиденото практическо обучение за следващия курс по годишния график.
3.6. Курсистът трябва да завърши предвиденото теоретично и практическо обучение за съответния курс, за който се е записал, в рамките на 6 месеца от датата на записване. В противен случай, той губи правата си на курсист, записан за услуга за Фитнес академия България по реда на настоящите Общи условия.
3.7. В случай на промяна на данните за самоличност, посочени при регистрация, курсистът е длъжен да ги актуализира своевременно при спазване на изискването те да бъдат точни, верни и пълни.
3.8. Курсистът няма право да предоставя издадената му карта за достъп до фитнес клубовете на Атлетик Фитнес на трети лица. В случай че курсистът изгуби своята персонална карта, той следва незабавно да уведоми Фитнес академия България за това.

4. Права и задължения на Фитнес академия България
4.1. При необходимост и с оглед запазването и подобряването на качеството и сигурността на услугата, Фитнес академия България може временно (планирано или инцидентно) да ограничи достъпа до ФитнесЛайсънс.бг и/или Трейнинг.ФитнесЛайсънс.бг.
4.2. При необходимост Фитнес академия България има право временно или трайно да ограничи или промени функционалността на ФитнесЛайсънс.бг и/или Трейнинг.ФитнесЛайсънс.бг и предлаганите от електронния магазин и онлайн обучителна платформа услуги, като ще бъде положено старание курсистите да бъдат уведомени своевременно за това
4.3. Със завършването на поръчката и съответно регистрацията и приемането на настоящите Общи условия, курсистът дава съгласието си да получава от Фитнес академия България месечни бюлетини, системни, промоционални и други свързани с услугата съобщения.

5. Поръчка
5.1. Фитнес академия България има право да променя асортимента, описанието и цените на предлаганите в електронния магазин услуги, цените и начините за плащане. Всяка отделна поръчка се изпълнява за срок, на стойност и при другите условия, изрично посочени на курсиста преди финализиране на съответната заявка. Тези условия обвързват Фитнес академия България единствено в рамките на съответната поръчка, която бива финализирана, като Фитнес академия България не гарантира, че в бъдеще курсистът ще може да закупи услуги при същите условия.
5.2. Карта за достъп, съдържаща пакети за използване на услугите на Атлетик Фитнес, се получават в офиса на Фитнес академия България.

6. Начини на плащане
6.1. Услугите могат да бъдат заплащани дистанционно – на ФитнесЛайсънс.бг, посредством кредитна/дебитна карта, по банков път – на посочената на електронния магазин банкова сметка, или в брой – на място в офиса на Фитнес академия България.

7. Потребителски права
7.1. Право на отказ на курсиста
7.1.1. Курсист, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и е извършил покупка от разстояние, има право, без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на услуги от Фитнес академия България в срок от 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на поръчка на услугата.
7.1.2. Курсистът може да упражни това свое право чрез отправяне в посочения срок на писмено съобщение до Фитнес академия България по електронен адрес за отказ от сключения договор.
7.2. Условия за възстановяване на заплатени суми
7.2.1. Фитнес академия България има задължение да възстанови на съответния курсист в пълен размер всички суми, получени от курсиста, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на курсиста да упражни правото си на отказ от сключения договор, с изключение на следния случай:
Курсист, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и е извършил покупка от разстояние, декларира за целите на чл. 49 от Закона за защита на потребителите, че изисква от Фитнес академия България предоставянето на услугите да започне преди изтичане на срока за упражняване правото си на отказ. С приемането на настоящите условия курсистът потвърждава, че знае, че като дава съгласие за започване изпълнението на договора, той ще загуби правото си на отказ от договора.
7.2.2. Фитнес академия България има задължение да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от курсиста при първоначалната трансакция, освен ако курсистът е приел изрично предложение на Фитнес академия България за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за курсиста.
7.2.3. В случай на невъзможност за предоставяне на заявените от курсиста услуги, Фитнес академия България уведомява курсиста за това във възможно най-кратък срок, а в случай че курсистът не избере поръчката му да бъде променена, заплатената от курсиста сума се възстановява в пълен размер чрез използване на същото платежно средство, използвано от курсиста при първоначалната трансакция, освен ако курсистът е приел изрично предложение на Фитнес академия България за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за курсиста.

8. Прекратяване на отношенията между страните
8.1. Отношенията между страните могат да бъдат прекратени в следните случаи:
8.1.1. При заявка за доброволно закриване на курсистския профил от страна на курсиста или при оттегляне на съгласие за обработване на лични данни;
8.1.2. В случай че курсистът заяви изрично в писмен вид, че не приема извършени изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия и Политиката на поверителност.
8.1.3. При настъпване на обективни причини, правещи невъзможно изпълнението на договора;
8.1.4. Едностранно от Фитнес академия България, в случай че бъде установено, че курсистът използва електронния магазин и/или онлайн обучителната платформа и/или предлаганите чрез тях услуги в нарушение на настоящите Общи условия и Политика на поверителност, от които е обвързан по силата на настоящата препратка.
8.1.5. Едностранно от Фитнес академия България, в случай че бъде установено, че курсистът временно е прекъснал обучението си - не се е обучавал онлайн обучителната платформа и/или не е присъствал на предвиденото практическо обучение за курса, за който се е записал. В този случай, правата на курсиста се запазват до изтичането на 4 (четири) месеца, считано от датата на записване на курсиста. След изтичането на този период, ако прекъсналият курсист желае да продължи да се обучава, то той трябва да започне отначало обучението си, без да му се считат за валидни предишни опити за успешно полагане на изпит, и да заплати нова такса за обучение в пълен размер.
8.2. В посочените по-горе случаи курсистският профил на съответния курсист се закрива и достъпът до него се преустановява.

9. Интелектуална собственост
9.1. Електронният магазин, АтлетликФитнес.бг, и онлайн обучителната платформа - Трейнинг.ФитнесЛайсънс.бг, цялото тяхно съдържание, както и свързаните търговски марки са обекти на интелектуална собственост, закриляни по силата на приложимото действащо българско и международно законодателство. Съдържанието на ФитнесЛайсънс.бг и Трейнинг.ФитнесЛайсънс.бг не може да бъде копирано и използвано от трети лица без изричното писмено съгласие на носителя на авторското право.
9.2. При предоставянето на достъп до онлайн обучителната платформа, Фитнес академия България запазва всички права, като не отстъпва никое от тях на своите курсисти. ФитнесЛайсънс.бг и Трейнинг.ФитнесЛайсънс.бг са предназначени изцяло за лична и некомерсиална употреба от страна на потребителите.
9.3. Фитнес академия България има право да използва получени от своите курсисти коментари и препоръки за развитие на своите услуги по пряк или косвен начин без да дължи възнаграждение за това.

10. Ограничаване на отговорността
10.1. Фитнес академия България не носи, в пълния обем на допустимите по приложимото законодателство граници, отговорност за претърпени от курсиста имуществени и неимуществени вреди, претърпени загуби или пропуснати ползи, настъпили например в следните неизчерпателно изброени хипотези:
• при неспазване на настоящите Общи условия от страна на курсиста;
• поради технически проблеми вследствие на използване на електронния магазин и/или онлайн обучителната платформа;
• при временно ограничен достъп до електронния магазин и/или онлайн обучителната платформа;
• при грешно предоставена от курсиста информация;
• поради наличието, съответно липсата на конкретна информация, предоставена чрез ФитнесЛайсънс.бг и/или Трейнинг.ФитнесЛайсънс.бг;
• при използване от страна на курсиста на предлаганите чрез електронния магазин и/или онлайн обучителната платформа услуги.
10.2. Във всеки случай максималната отговорност на Фитнес академия България е ограничена до размера на заплатените от съответния курсист суми за услуги.
10.3. Фитнес академия България и неговите партньори и доставчици не носят отговорност за засягането на правата на трети лица с действията на курсиста при използването на електронния магазин и/или онлайн обучителната платформа и/или предлаганите в тях услуги, в хипотези, включващи, но без да бъдат ограничени до нарушаване на настоящите Общи условия.

11. Промени в Общите условия
11.1. При необходимост Фитнес академия България има право едностранно да извършва изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия.
11.2. При извършване на съществени изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия Фитнес академия България уведомява курсистите, като им предоставя двуседмичен срок за запознаването с промените.
11.3. В предоставения им двуседмичен срок курсистите могат да заявят с изрично писмено съобщение до Фитнес академия България, че не приемат измененията и/или допълненията в Общите условия. В такъв случай съответният курсистски профил се закрива и отношенията между страните се прекратяват.
11.4. В случай че курсистът не възрази изрично в двуседмичния срок, се счита, че той приема измененията и/или допълненията и те действат в отношенията между страните и ги обвързват занапред.
11.5. Изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия не засягат отношенията между Фитнес академия България и курсиста, възникнали преди съответните промени във връзка с валидно заявени, приети и евентуално изпълнени поръчки.

12. Решаване на спорове, други разпоредби
12.1. В случай на неудовлетвореност от електронния магазин и/или онлайн обучителната платформа или предлаганите чрез тях услуги Фитнес академия България насърчава курсистите да се свържат директно с представител на дружеството, използвайки една от посочените по-долу възможности за връзка, за да бъде осъществен опит за неформално решаване на възникналите спорове. В случай че курсистът не желае да използва този способ или не е удовлетворен от отговора на Фитнес академия България, право на курсиста е да отнесе въпроса до европейската Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове.
12.2. За неуредените в настоящите Общи условия положения се прилагат общите разпоредби на българското и съответното приложимо международно законодателство.
12.3. Недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия не води до недействителност на общите условия в тяхната цялост.
 

Контактна информация:
• ул. „Лъчезар Станчев“, № 5, Софарма бизнес тауърс, кула „А“, ет. 4
1756 София, България
office@fitnesslicense.bg
• тел.: 0889 140 264
 
Последна промяна: 18.05.2018 г.

Общите ни условия